معیارهای پذیرش نشریات در پایگاه های نمایه ی معتبر

  Web of Science Core Collection

 

  SCOPUS

 

  MEDLINE

 

  PubMed Central

 

 

 سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب